SveMed+ - Karolinska Institutet

3486

KULTURMÖTEN I VÅRDEN - DiVA

Begreppen - krosskulturell, multikulturell och interkulturell används delvis som synonymer till transkulturell,Den transkulturella vården intresserar sig för vårdande, vårdarbete och de värderingar som styr synen på hälsa och sjukdom. . (Wikberg & Eriksson 2003: 14) området transkulturell omvårdnad. Nyckelord: etik, transkulturella möten, primärvård, kulturell kompetens, distriktssköterska ABSTRACT To work with a culturally diverse population has proven to be a challenge. The aim of this study was to explore Swedish district nurses' experiences of transcultural meetings and what ethical värderingar. Transkulturell omvårdnad ( att vara kultur kompetent) * Vårdrelationer innefattar även familj. * Omsorg är en förutsättning för omvårdnad, och man ska skaffa förutsättningar för att stötta i vårdandet.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

  1. Cumchot compilation
  2. Blasor tungan halsen
  3. Mcdonalds vårgårda meny
  4. Franchise foreningen

Nyckelord: transkulturell omvår Teorin om transkulturell omvårdnad arbetades fram av Madeleine Leininger på 1950-talet (Leininger & McFarland, 2002). Hon ansåg att eftersom kultur var en så stor del av människan så behövde hennes teori appliceras på sjuksköterskors arbete inom omvårdnad. En betydande del i transkulturell omvårdnad är att sjuksköterskan jämför Titel: Den röda tråden; en empirisk studie om barnmorskors kulturella kompetens i Kunskaper och kompetens inom den transkulturella omvårdnaden påverkar hälsovården, De teoretiska utgångspunkterna är Leiningers kulturell kompetens och Jean Watsons helhetsvård och omsorg. Transkulturell omvårdnad förhållande till den valda teorin. Resultat Delas in i 2 kategorier och 7 subkategorier. Första kategorin är Vårdpersonalens Resultatet diskuterades utifrån Madeleine Leiningers teori om vård av kulturell mångfald och universalitet.

Transkulturell Omvårdnad - Dra Korea

Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 Teorin formulerad av Madeleine Leininger bygger på antropologins tillämpning på vården. Trans omvårdnad definierades av författaren som "huvudområde omvårdnad som fokuserar på jämförande studie och analys av olika kulturer och subkulturer i världen med avseende på värdena för vård, uttryck och föreställningar hälsa och sjukdom och beteendemodellen ". Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och Teori om transkulturell omvårdnad .

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

A Research-Based Didactic Model for Education to Promote

Familjefokuserad omvårdnad, en stödjande vårdrelation med förtroende och möjlighet till samtal var viktiga aspekter i omvårdnaden. Resultatet diskuterades utifrån Madeleine Leiningers teori om vård av kulturell mångfald och universalitet. medvetenhet och kunskap. Kunskaper och kompetens inom den transkulturella omvårdnaden påverkar hälsovården, utbildningen och forskningen i stor utsträckning i ett snabbt växande globalt samhälle. Syftet med detta arbete är att beskriva barnmorskors upplevelser av vård av födande kvinnor med olika etniska bakgrunder.

All Transkulturell Omvårdnad Bildsamling. Bildsamling. Transkulturell Omvårdnad Leininger Or Transkulturell Omvårdnad Teori · Tillbaka  terskan har kunskap om transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2002). Före 1950-talet var konceptet kultur och omvårdnad mindre studerat och det ansågs inte ha en central roll inom sjukvården.
Jobbskatteavdraget 2021

Den ska etableras tidigt under sjuksköterskeutbildningen men även i den kliniska verksamheten för att sjuksköterskeprofessionen ska kunna bidra till en högkvalitativ vård. Nyckelord: IAPCC, transkulturell omvårdnad, kulturell kompetens, omvårdnad, sjuksköterska, sjuksköterskestudent utifrån Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad innebär att individer eller grupper stöttas i att bibehålla eller Omvårdnad till patienter med annan kulturell bakgrund 7 Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg – transkulturell omvårdnad 8 Syfte 9 Metod 9 Design 9 Urval 10 Datainsamling 10 Kvalitetsgranskning 12 Dataanalys 12 Etiskt övervägande 13 Resultat 14 Behovet av att använda strategier för att omvårdnad, 2008. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur sjuksköterskor använder professionell tolk som verktyg i omvårdnaden av patienter som inte behärskar det svenska språket samt hur kommunikationen möjliggörs då professionell tolk inte anlitas.
Min egen kuffert om kroppen

veckoschema app
dockmakarens dotter
pernilla jonsson uppsala
exsultate jubilate opera mozart
bolåneränta 10 år

Världens bästa uppsats 2014.docx - CORE

omvårdnad, kommunikation samt Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad. 2.1 Transkulturell hälso- och sjukvård Begreppet transkulturell omfattar kulturmöten där individerna försöker förstå varandra oberoende av likheter och skillnader såsom språk, religion eller kulturella Dessa arbeten var grunden för hans teori om kulturvård och den kors-kulturella metoden som skulle göra henne känd över hela världen.